Ciepłownia należąca do „Ciepłownictwo” Sp. z o.o., w Nowej Rudzie, przeznaczona jest do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Nośnikiem wytworzonego ciepła na drodze spalania paliw stałych w kotłach rusztowych jest woda. Uzyskane ciepło dostarczane jest siecią przesyłową do odbiorców zewnętrznych na potrzeby c.w.u przez cały rok oraz na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.

          Do wytwarzania ciepła, Ciepłownia posiada dwa kotły wodne opalane paliwem stałym (miał węgla kamiennego i w znacznie mniejszej ilości muł węgla kamiennego). Moc zainstalowana według dokumentacji ruchowej tych kotłów wynosi 10,5 MW. Zaopatrzenie kotłowni w wodę surową jest zapewnione z sieci wodociągowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. Jest to woda pitna, która po dostarczeniu do Ciepłowni przechodzi proces uzdatnienia (usuwanie twardości węglanowej przemijającej, odgazowanie, odżelazienie) do stopnia jakości wody wymaganego dla wody obiegowej.

Skip to content